Berichten

Vertrouwen
Kinderen in de antroposofische kinderopvang krijgen vertrouwen mee in zichzelf omdat hun eigenheid gerespecteerd wordt. De manier waarop zij zich ontwikkelen wordt gezien als uiting van hun eigen weg, ook als dat een opgave is. Dit in tegenstelling tot de maatschappelijke tendens om kinderen langs de lat van gemiddelde waarden te leggen en vervolgens te kwalificeren als ‘normaal’ of te categoriseren. In onze optiek moet het kind zelf de norm zijn en niet de huidige opvattingen over wat ‘normaalwaarden’ zijn.

‘Kinderen krijgen vertrouwen in de wereld doordat zij zich verbonden kunnen voelen met hun omgeving en de tijd’.

Hoge kwaliteit in verzorging en aandacht
De hoge kwaliteit van onze kinderopvang stoelt op de grote zorg en aandacht die pedagogisch medewerkers hebben voor de kinderen, voor de fysieke ruimte en de manier waarop zij de dingen doen. Dit kan alleen tot stand gebracht worden door mensen die geïnspireerd – met hart en ziel – werken. Die inspiratie krijgen pedagogisch medewerkers door zich te verbinden met en te verdiepen in de Steinerpedagogie. Organisaties die deze vorm van kinderopvang bieden, zijn zich daarvan bewust en vatten het personeelsbeleid op als een taak waarin de persoonlijke ontwikkeling en ‘voeding’ van medewerkers grote zorg en aandacht verdient.

Lid worden